Pagdating ng muslim sa pilipinas middle eastern dating uk

Posted by / 10-Jul-2020 01:45

Pagdating ng muslim sa pilipinas

(At-Tirmidi: 1162) Ang Sugo ng Allah r ay nagsabi pa: “Katotohanang ang nagtataglay nang may pinakaganap na Eeman [paniniwala] sa mga Muslim ay ang isang nagtataglay ng pinakamahusay na pag-uugali, at ang isang pinakamagiliw sa kanyang pamilya”. At ang Sugo ng Allah r ay nagsabi pa: “Ang pinakamainam sa inyo ay ang pinakamabuti sa inyo sa kanyang pamilya, at ako ang pinakamabuti sa aking pamilya”.

(At-Tirmidi: 3895) Ang isang Sahabah (kasamahan ng Propeta) ay nagtanong sa Sugo ng Allah, at kanyang sinabi: O Sugo ng Allah!

Kapag napangasawa ng isang lalaki ang babae, siya ay naging dangal na niya, kaya ipiang-uutos sa kanya ang pagtatanggol sa dangal na ito at karangalan, kahit pa humantong ito sa pagpatay sa kanya.

Batay sa sinabi niya r : “Sinuman ang napatay sa pagtatanggol sa kanyang pamilya, magkagayon siya ay isang Shahid (martir)”.

Batay sa sinabi ng Sugo ng Allah r : “Katotohanang ang pinakamasamang tao sa paningin ng Allah sa Araw ng Pagbabangon Muli ay ang lalaki na nakikipagniig sa kanyang asawa at siya [ang asawang babae] ay nakikipagniig sa kanya, at pagkatapos ay kanyang ipinagkakalat ang lihim nito”. Tungkulin ng isang lalaki na pag-utusan niya ang kanyang pamilya at pagbawalan, at maging masigasig siya sa lahat ng maghahatid sa kanila upang matamo ang karangyaan ng Paraiso, at iligtas sila mula sa Apoy sa pamamagitan ng pagpapagaan sa paggawa ng mga kautusan at paghihimok dito, gayundin ang pagbabawal sa mga kasamaan at paglayo rito.

Ano ang karapatan ng asawang babae sa isa sa amin na kailangang tupdin?

Siya ay nagsabi: “Ang pakainin mo siya kapag ikaw ay nakakakain, at damitan siya kapag ikaw ay nakakapagdamit, at huwag mo siyang paluin sa mukha, at huwag mo siyang pagsalitaan ng masasama, at huwag mo siyang iwanan maliban sa bahay [maaari mo siyang huwag tabihan o sipingan]”.

At tungkulin din ng babae na pangalagaan ang pagpapayo sa kanyang asawa at patnubayan sa kung ano ang mayroong kabutihan, at pag-aalaga sa mga anak nang mahusay na pag-aalaga. At-Tahrim (66): 6 At sinabi niya r : “At ang lalaki ay tagapag-alaga sa kanyang pamilya, at may pananagutan sa kanyang inaalagaan”.

(Al-Bukhari: 2416 – Muslim: 1829) Kapag hinilingin ng isang babae bilang kasunduan ng kasal para sa kanyang sarili ang isang bagay na ipinahihintulot habang itinatatag ang kasunduan, tulad ng isang partikular na uri ng tirahan at gastusin, at tinanggap ito ng lalaki, magkagayon tungkulin niyang tuparin ito, at ito ay ilan lamang sa pinakamahalagang mga kondisyon na kailangan ang pagtupad at pagiging masigasig dito, at ito ay sa dahilang ang kasunduan sa pag-aasawa ay kabilang sa mga sagradong kasunduan at pananagutan.

pagdating ng muslim sa pilipinas-32pagdating ng muslim sa pilipinas-58pagdating ng muslim sa pilipinas-78